قراردادهای ساختمانی

قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

قرارداد

بخشی از متن قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان   این قرارداد بین خانم / آقای ………………… فرزند ………………. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره از ………………….. به عنوان مالک یا وکیل مالک ( به استناد وکالتنامه پیوست ) پلاک ثبتی ………… قطعه ……………. واقع در ………………. محدوده شهرداری منطقه ……………… که مالک یا وکیل وی در این قرارداد اصطلاحاً مالک نامیده ...

Read More »

قرارداد اسکلت فلزی

قرارداد

(قرارداد اسکلت فلزی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد فیمابین شرکت ………………… به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………………….. تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود ...

Read More »

قرارداد بتن ریزی

قرارداد

(قرارداد بتن ریزی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ ………………… فی مابین شرکت ……………….. به نمایندگی ……………… به نشانی ………………………….. تلفن ……………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… فرزند …………….. به شماره‌شناسنامه ………………. صادره از ………………. و به نشانی ………………………………… تلفن …………………..    

Read More »

قرارداد گچ کاری

قرارداد

(قرارداد گچ کاری) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ ………………… فی مابین شرکت ………………… به نمایندگی ………………… به نشانی …………………………….. تلفن ………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ………………… فرزند ………………… به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………… و به نشانی ………………… تلفن ………………… که از طرف دیگر ...

Read More »

قرارداد تخریب

قرارداد

بخشی از قرارداد تخریب این قرارداد در تاریخ ……………… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ………………… به نشانی ……………………………….. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……………… صادره از ………………… و به نشانی ………………… تلفن ……………… که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و ...

Read More »

قرارداد تکریب

قرارداد

به نام خدا قرارداد تکریب این قرارداد فی مابین سازمان جهادکشاورزی استان   به نمایندگی آقای …………………………. رئیس سازمان جهادکشاورزی به عنوان کارفرما و شرکت …………………………  به مدیرعاملی آقای ……………………. .فرزند ………………. ش ش ……………… متولد ………………  به عنوان پیمانکار در چهار نسخه منعقد می گردد.   ماده ۱-موضوع قرارداد : هرس دمبرگ نخیلات با دستگاه اره برقی به مقدار ………………. ...

Read More »

قرارداد آسفالت

قرارداد

(قرارداد آسفالت) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: قرارداد زیر فیمابین شرکت ……………………………. به نمایندگی …………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به آدرس ……………………….. تلفن ……………… و از سوی دیگر آقای …………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه …………….. آدرس ……………………………………………………….. تلفن ………………… با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید . ماده یک ـ موضوع ...

Read More »

قرارداد آسانسور

قرارداد

(قرارداد آسانسور) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور کامل با مشخصات فنی پیوست کاملاً وارداتی ساخت شرکت ………….. همراه با نصب و راه اندازی در محل کارگاه طبق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد . ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد    

Read More »

قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب

قرارداد

(قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد اجرای کلیه لوله کشی های فاضلاب , آب باران , سرد و گرم , ونت , هواکش سرویس ها , شوفاژ , فن کوئل پروژه ………….. با بهترین کیفیت اجرایی و استانداردهای مربوطه مطابق  نقشه های تحویل داده شده از طرف کارفرما ...

Read More »

قرارداد نگهداری,سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور

قرارداد

بسمه تعالی ************ بخشی از متن قرارداد نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور …. به استناد نامه شماره ……………….. مورخ …………………………….. اداره ………………… و با عنایت به صورتجلسه کمیسیون مناقصه محدود / ترک تشریفات مناقصه / مناقصه عمومی مورخ …………………….. ضمن عقد خارج لازم این قرارداد طبق شرایط ذیل منعقد و طرفین ملزم به اجرای کلیه ...

Read More »

قرارداد رنگ آمیزی

قرارداد

تاریخ : ………. شماره : ………. بخشی از قرارداد رنگ آمیزی این قرارداد بین کارخانه ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس بابل  ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………..فرزند …….. شماره ...

Read More »

قرارداد کانال کشی کولر

قرارداد

(قرارداد کانال کشی کولر) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ ……………… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ………………… به نشانی ……………………………….. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……………… صادره از ………………… و به نشانی ………………… تلفن ……………… که از طرف دیگر ...

Read More »

قرارداد لوله کشی گاز

قرارداد

(قرارداد کانال کشی کولر) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ ……………….. مابین شرکت …………….. به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………………  تلفن ………………..  که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه ……………….. و به نشانی ……………………. تلفن ……………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می ...

Read More »