قراردادهای مالیاتی

قرارداد حسابرسی مالیاتی

قرارداد

بخشی از قرارداد حسابرسی مالیاتی این قرارداد بنا به درخواست شماره ………………مورخ …………………به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب //بین شرکت …………………به نشانی ……………………….و موسسه حسابرسی………. به نشانی ………. که از این پس به ترتیب شرکت و موسسه نامیده می شوند با شرایط زیر منعقد می گردد: نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی به صورت PDF و ...

Read More »