قراردادهای مسئولیت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

قرارداد

(قرارداد مشارکت مدنی خصوصی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: قرارداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی که عبارت است از: «ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم(که با ...

Read More »