قراردادهای پست

قرارداد پست مستقیم

قرارداد

(قرارداد پست مستقیم) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱)‌مقــدمه قرارداد حاضر فی مابین شرکت / مؤسسه …………….ثبت شده به شماره…………….  با نمایندگی آقای ……………….فرزند ………… دارای شناسنامه شماره ………صادره از……. متولد …….. که از این پس باختصار طرف قرارداد نامیده می شود از یک طرف و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی    

Read More »