قراردادهای کار

قرارداد کار معین و مدت محدود

قرارداد

بخشی از قرارداد کار معین و مدت محدود  این قرار داد بر اساس مفاد ماده یک آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوبه شماره ۳۶۹۹/ت۳۶۹۳۳ مورخ ۱۳/۴/۸۳ هیأت محترم وزیران بین دهیاری ………………………………. بخش …………………… شهرستان ………… که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای ………………….. فرزند ………………….. دارای شمار ه شناسنامه …………… صادره از …………………… ...

Read More »

قرارداد کار

قرارداد

بخشی از قرارداد کار این قرارداد بین شرکت ………………… ثبت شده به شماره …….…………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی  …………..………………… تلفن : ……………..  به نمایندگی خانم …………………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و آقای …………………………… فرزند: ……………………. به شماره شناسنامه :  ……………………. صادره از …………………. متولد :………………………به نشانی ……………………………………………… که در این ...

Read More »

قرارداد پرسنل

قرارداد

بخشی از قرارداد پرسنل ماده یک : نوع سند: قرارداد ماده دوم: نوع قرارداد: قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی ماده سوم : طرفین قرارداد : ۱-۳- طرف اول : شرکت به شماره ثبت ، به آدرس: تلفن: و آدرس الکترونیک به نمایندگی مدیرعامل که ازاین پس در این قرارداد طرف اول یا شرکت نامیده میشود . نمونه قرارداد ...

Read More »

قرارداد تأمین نیروی کارگری

قرارداد

بخشی از قرارداد تأمین نیروی کارگری این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس شیراز ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… شماره شناسنامه …………… صادره ...

Read More »