نمونه فرم ها

قرارداد کار پروژه

قرارداد

(قرارداد کار پروژه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: – این قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمینه …………..  جهت همکاری در پروژه …………… از تاریخ ……………لغایت …………… است . مدت …………………. روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمایشی می باشد .   تبصره الف – در صورتی که در طول دوره آزمایشی نحوه کار همکار ...

Read More »

نمونه قرارداد کار

قرارداد

(نمونه قرارداد کار) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده(۸) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می شود. ۱)مشخصات طرفین:کارفرما   آخرین ...

Read More »