آرشیو برچسب : قرارداد ناظر پروژه

قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

قرارداد

(قرارداد ناظر پروژه پژوهشی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فیمابین شرکت ……………… به نمایندگی…………….مدیر پژوهش و فنآوری  به نشانی: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس :  ………….   که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف ………………. و …………….که از این پس ناظر نامیده می شود متن کامل قرارداد در لینک زیر:

Read More »