آرشیو برچسب : نمونه قراردادهای آموزشی

قرارداد پرسنل

قرارداد

بخشی از قرارداد پرسنل ماده یک : نوع سند: قرارداد ماده دوم: نوع قرارداد: قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی ماده سوم : طرفین قرارداد : ۱-۳- طرف اول : شرکت به شماره ثبت ، به آدرس: تلفن: و آدرس الکترونیک به نمایندگی مدیرعامل که ازاین پس در این قرارداد طرف اول یا شرکت نامیده میشود . نمونه قرارداد ...

Read More »

قرارداد تدوین کتاب

قرارداد

بخشی از قرارداد تدوین کتاب بخش اول – کلی‍ّات این قرارداد به منظور تهیه و تدوین کتب مورد نیاز دانشگاه …………………… از طریق چاپ و نشر آثار علمی، بین دانشگاه ……………………………. که در این قرارداد اختصاراً دانشگاه نامیده می‌شود و صاحب اثر با شرایط زیر منعقد می‌شود. نمونه قرارداد تدوین کتاب به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان ...

Read More »

قرارداد مدیریت طرح

قرارداد

بخشی از قرارداد مدیریت طرح موافقت نامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن که مجموعه ای غیرقابل تفکیک می باشد و از این پس قرارداد نامیده می شود , در تاریخ ………………. در ………….. بین ……………. که کارفرما نامیده می شود , از یکسو و واحد خدمات مدیریت طرح ……………….. به شماره ثبت …………. و کد اقتصادی ...

Read More »

قرارداد آموزشگاه ها

قرارداد

بخشی از قرارداد آموزشگاه ها  این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ    /       /         بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند: ماده۱: طرفین قرارداد ۱-۱: …………………. به نشانی اینترنتی ………………………..که در این قرارداد به اختصار سایت خوانده می شود . ...

Read More »

قرارداد فرهنگی و تفریحی

قرارداد

بخشی از قرارداد فرهنگی و تفریحی : این قرارداد بین …………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. به آدرس تهران ……………… از یک طرف که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و آژانس خدماتی و جهانگردی ارمغان به نمایندگی آقای ……………… فرزند ……………… به شماره ...

Read More »

قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی

قرارداد

بخشی از قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی این قرارداد بین ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و ……..  به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت ) به آدرس……………. منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف  مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی خانم ……………. به آدرس………….. مدیریت درمان ...

Read More »

قرارداد آموزش

قرارداد

بخشی از قرارداد آموزش این قرارداد بین ………….. به نمایندگی مهندس ……………. واقع در………… که منبعد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و استخر شنای حافظ ………….به نمایندگی آقای ……………… واقع در……………… به عنوان موجر از طرف دیگر در شیراز منعقد می گردد : نمونه قرارداد آموزش به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

Read More »

قرارداد عملیات تحقیقاتی

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:   قرارداد عملیات تحقیقاتی در تاریخ ……………….. قرارداد ذیل مابین شرکت …………………… به نمایندگی ………….. به نشانی ……………………………………. تلفن …………………… که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………….. به نشانی …………………………….. تلفن …………………. به عنوان مشاور تنظیم و مبادله گردید .  

Read More »

قرارداد تحقیقات صنعتی

قرارداد

بخشی از قرارداد تحقیقات صنعتی در تاریخ ………………………….. این قرارداد بین ………………………………………………………………………………… به نمایندگی آقای …………………………………………… از یکطرف (که در این قرارداد منبعد کارفرما نامیده می‌شود) و ………………….. به نمایندگی آقای ………………………، مدیریت همکاریهای علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه………………. (که در این قرارداد دانشگاه نامیده می‌شود) از طرف دیگر، و بر طبق مقررات و شرایطی که در ذیل ذکر می­شود، منعقد ...

Read More »

قرار داد حق التدریس

قرارداد

بخشی از قرار داد حق التدریس  ماده  ( ۱ ) –  زمان اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. لغایت ……………….. برای مدت ……………… هفته ( یک نیمسال ) می باشد . ماده (۲ ) –  میزان حق التدریس در دانشگاهها برای دروس نظری و عملی مطابق با آئین نامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین مصوبات هیات امنای ...

Read More »